Udvikle

 Gennemføre

Indføre ændringerne, måle effekten, følge op. Slutte med en

resultatkonference: Hvha d arvi opnået? Hvad har vi lært? hvad skal ændres? hvad er næste udviklingsopgave?

Indsatsen kan leveres som konsulentbistand eller – på deltid og i korte perioder - som interim manager.

Forandring - Kompetence - Resultater

Afdække virksomhedens aktuelle situation, overordnede planer og behov for forandringer. Fastlægge det store billede - strategien - i de påtænkte forandringer.

Hvad er gevinstpotentialet? Hvad er det ønskede udbytte og hvordan måles det? Hvilke indsatser skal gennemføres?

Hvad er arbejdets omfang? Hvordan skal forløbet organiseres? Hvad er den overordnede grovplan for forløbet?

Hvordan ser den operationelle arbejdsplan ud: Hvad skal der ske? Hvornår skal det sker? Hvem skal udføre arbejdet?


Konkretisere de valgte indsatser på operationelt niveau: arbejdsgange, procedurer, layout og holdninger.

Dokumentere de nye arbejdsgange, fastlægge uddannelsesbehov.

Konsulentydelser

Strategiarbejde består typisk af

fastlæggelse af vision og mål ud fra en analyse af interne og eksterne forhold

prioritering og udarbejdelse af operationelle handlingsplaner

gennemførelse af disse planer i organisationen, så den ønskede adfærdsændring nås i praksis

Udvikling af forretningsprocesser – intern effektivisering - består typisk af

analyse af arbejdsgange, flaskehalse og årsager til spild og dårligt flow

udarbejde og forestå gennemførelse af planer for de ønskede forandringer

stor involvering af medarbejdere så der sikres blivende forankring og kompetenceudvikling

indførelse af Lean i administration og produktion

etablering af cetificerbare kvalitetsstyringssystemer (1090, 9001, 16449)

bistand i cerificeringsprocessen

Målstyring består typisk af

Med udgangspunkt i overordnede visioner og mål at identificere indsatsområder og ændringsbehov i berørte afdelinger og hos berørte ledere

at indføre nøgletal og målinger

at indføre metoder til sikring af opfølgning og korrigerende handlinger med henblik på ejerskab og træfsikkerhed.

Projektledelse består typisk af

projektleder på produktudviklingsopgaver og omlægninger i faciliteter og ydelser

skabe flow i afvikling af store enkeltordrer

etablering af projektkultur 


Ledelsesrådgivning består typisk af

månedlige sparringssamtaler med ledere

medlem af bestyrelse

medlem af ledelsesråd

ordstyrer eller facilitator på ledelsesmøder

Forandringer tager udgangspunkti denne 3-fasede projektmodel

Afklare